Thursday, 14 July 2011

Sejarah Perkembangan Fiqh (3)

Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Para pengunjung yang dikasihi,
Assalamualaikum dan Selamat Datang! ^_^

Dalam entri kali ini kita akan meyambung semula perbincangan lalu iaiatu tentang Sejarah Perkembangan Fiqh.

Mari kita ikuti bersama sambungan siri terakhir ini...

C. Selepas Ketiadaan 4 Imam Mazhab hingga Runtuhnya Khilafah Uthmaniyah.

1. Umat Islam menerima 4 mazhab secara talaqqi, dan menjadikannya sebagai pegangan Fiqh Islam. Para ulama mempelajari dan mengajarkannya. 

2. Maka, mulailah Fiqh menyebar luas daripada penyelesaian masalah hingga kepada analisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

3. Kajian-kajian Fiqh tersebar luas, dan mulai muncul fanatik mazhab yang menjadikan pengikut suatu mazhab menganggap dirinyalah yang Islam, sedangkan pada mulanya mazhab hanyalah hukum dan pendapat yang berkembang dalam batas-batas ajaran Islam yang luas. 

4. Kemudian para ulama 4 mazhab itu mengeluarkan fatwa tertutupnya pintu ijtihad, sehingga orang-orang yang tidak ahli tidak memasuki wilayah ini, lalu diikuti oleh orang-orang awam sehingga umat Islam berada dalam gelombang ketidakpastian yang menghapus apa yang telah dibina oleh para ulama besar sebelumnya.
5. Demikianlah sehingga berubah kepada taqlid. Para ulama mengarahkan usahanya untuk mencari dalil atas pendapat-pendapat mazhab, berijtihad di dalam mazhab, mentarjih antara pendapat yang berbeza-beza dalam satu mazhab. Jadilah Fiqh hanya berputar dalam dirinya sendiri. 

6. Seorang ulama Fiqh mensyarah (menjelaskan) kitab Fiqh Imam sebelumnya dengan penjelasan terperinci berjilid-jilid besarnya, lalu datang ulama berikutnya yang meringkasnya, kemudian ada yang memberikan ta’liq (catatan) kepada ringkasan itu untuk menguraikan sebahagian ketidakjelasan, lalu ada yang menulis hasyiyah (catatan tepi) nya, kemudian ada yang kembali menghuraikannya dengan terperinci.

7. Demikianlah Fiqh mengalami kejumudan untuk menghuraikan realiti yang berlaku.Terjadi pembengkakkan kajian masalah ibadah sementara terpinggirnya masalah-masalah politik Islam dan masalah mu’amalat. 

8. Hasilnya, ketika terjadinya serangan Barat terhadap negara Islam pada akhir abad ke-19, ramai orang-orang yang sudah kalah jiwanya, lalu menerima pemikiran Barat yang bertentangan dengan syari’at Islam dan menanggalkan ciri-ciri keislamannya.

9. Sehingga ada seorang tokoh yang berfatwa memperbolehkan wang riba untuk diberi makan anak-anak yatim serta mengesahkan kesamaan hak lelaki dan wanita dalam memperoleh harta warisan.

10. Buah daripada fanatik mazhab adalah kejumudan fiqh yang melatarbelakangi runtuhnya Khilafah Uthmaniyah. 

11. Pada masa itu memang ada ulama yang menyeru untuk menolak taqlid. Ramai juga di antara ulama mazhab yang berijtihad dan berbeza dengan pendapat mazhabnya, dengan mentarjih pendapat mazhab lainnya. 

12. Namun, terpaku dengan satu mazhab Fiqh menjadi ciri menonjol majoriti umat Islam saat itu, terutama ketika ada suara dari sebahagian pengikut mazhab yang fanatik melarang perpindahan ke mazhab lain.

D. Sejak Runtuhnya Khilafah Uthmaniyah Sehingga Kini

1. Fasa ini ditandai dengan semakin luasnya perbezaan antara dua madrasah Fiqh:

i. Al-Madrasah Al-Madzhabiyyah, iaitu madrasah pengikut 4 mazhab yang menganggap telah tertutupnya pintu ijtihad, dan kewajipan seorang muslim untuk konsisten dengan salah satu dari 4 mazhab.

ii. Al-Madrasah As-Salafiyah, iaitu madrasah yang menghendaki kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, melarang seorang muslim taqlid dalam masalah furu’, mewajibkannya berijtihad, mengkaji, dan mengambil langsung dari teks Al-Quran dan Sunnah.

2. Memang pertembungan ini sudah wujud sejak fasa sebelumnya, namun pada fasa ini ia menjadi semakin meruncing dan meluas. Ia menjadi tema penting dalam diskusi-diskusi antara para ulama dan pencari ilmu, bahkan di kalangan masyarakat awam. Pendokong setiap madrasah menulis buku, menyebarkan artikel untuk mempertahankan pandangannya. 

3. Sebenarnya, jika ruang dialog ilmiah diperluaskan (insyaAllah) akan mampu mencairkan sikap fanatik kumpulan dan mengurangkan jurang perbezaan. Namun, kewujudan orang-orang yang taksub di kedua-dua belah pihak yang terus membenarkan pendapat madrasahnya sahaja akan mengundang tindakbalas pihak yang berlawanan. 

Wallahu a'lam.

Begitulah bahagian terakhir ringkasan Sejarah Perkembangan Fiqh

Di entri akan datang, kita akan berbincang pula tentang kemungkinan wujudnya pertemuan di antara Madrasah Mazhabiyah dan Salafiyyah ini di dalam batas-batas syara', insyaAllah.

http://jomtarbiyah.blogspot.com/

Rujukan
Taisir Fiqh al-'Ibadat, Syeikh Faysal Mawlawi

No comments: