Saturday, 9 July 2011

Pendahuluan: Kaedah Memahami Fiqh

Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Para pengunjung yang dikasihi,
Assalamualaikum dan Selamat Datang! ^_^

Dalam entri kali ini kita akan berbincang tentang kaedah dalam memahami Fiqh.

Dalam pengenalan secara ringkas ini, insya Allah kita akan melihat gambaran secara umum tentang Fiqh, ruang lingkup, sumber-sumber dan pembahagiannya.

Semoga dengan pemahaman kita ini, akan membantu kita dalam mencapai ciri-ciri ibadah yang benar, insyaAllah.

Apakah Definisi Fiqh?

Fiqh adalah sekumpulan hukum syara' yang wajib ke atas setiap muslim untuk beriltizam dengannya dalam kehidupan secara amali. 

Hukum-hakam ini mencakupi urusan individu atau kolektif, yang meliputi:

1. Al-Ibadah, iaitu hukum yang berkaitan dengan solat, haji dan zakat.

2. Al-Ahwal as-Syahsiyyah, iaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga sejak bermula hingga akhirnya.

3. Al-Mu’amalat, iaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia seperti hukum akad, hak kepemilikan, dan lain-lain.

4. Al-Ahkam as-Sulthaniyah, iaitu hukum yang berkaitan hubungan antara negara dan rakyat.

5. Ahkam as-Silmi wal Harbi, iaitu yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara bukan Islam.

Sesungguhnya kesyumulan Fiqh Islam terhadap hukum-hakam ini dan sejenisnya menegaskan bahawa Islam adalah manhaj (sistem) hidup yang tidak hanya mengatur agama, tetapi juga mengatur negara.

Dari Manakah Hukum Fiqh Digali?

Kaum muslimin telah bersepakat bahawa sumber rujukan asasi setiap muslim dalam menggali hukum-hukum Islam adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul

Perbezaan pendapat terjadi pada sumber-sumber hukum yang lainnya, seperti Ijma’, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan al-'Urf (adab kebiasaan). Namun, sumber-sumber yang berbeza ini tetap merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul juga. 

Oleh itu, dapat dikatakan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua rujukan setiap muslim untuk mengetahui hukum Islam. Hal ini tidak berarti kita menolak sumber hukum lainnya, kerana sumber-sumber hukum yang lain itu pun merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Pembahagian Hukum Syara'.

Hukum Syara' terbahagi kepada dua jenis iaitu Qath'i dan Zhanni.

A. Qath’i, iaitu sekumpulan hukum-hakam yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan kesimpulan yang pasti, contohnya:

1. Kewajiban Solat, daripada firman Allah: وأقيموا الصلاة
2. Kewajiban Puasa, daripada firman Allah: فمن شهد منكم الشهر فليصمه
3. Kewajiban Zakat, daripada firman Allah: وآتوا الزكاة
4. Kewajiban Haji, daripada firman Allah: ولله على الناس حج البيت
5. Larangan Riba, daripada firman Allah: وذروا ما بقي من الربا
6. Larangan Zina daripada firman Allah: ولا تقربوا الزنا
7. Larangan Arak, daripada firman Allah: فاجتنبوه لعلكم تفلحون
8. Kedudukan Niat, kerana sabda Nabi: إنما الأعمال بالنيات

Hukum syara' yang bersifat qath’i ini tidak ada peluang khilaf (beza pendapat) di antara kaum muslimin (samada ulama, mazhab, atau umat secara umum).

Ini kerana, semua itu adalah hukum-hakam agama yang secara maklumnya diterima sebagai dharuriyyat (kepastian). Dan jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan hukum syara' yang Zhanni.

B. Zhanni, meliputi: (1) sekumpulan hukum-hakam yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan AS-Sunnah dengan kesimpulan yang Zhanni (hipotesis). (2) sekumpulan hukum-hakam yang digali (istinbath) oleh para ulama dari pada sumber-sumber syara' yang lain dengan berijtihad.

Di antara contoh bahagian (1) adalah:

i. Kadar usapan kepala yang wajib dilakukan ketika berwudhu: seluruh kepala menurut Imam Malik dan Ahmad, cukup sebahagiannya menurut Abu Hanifah dan Syafie. 

Hal ini kerana huruf “ba” dalam firman Allah وامسحوا برؤوسكم dapat dipahami dengan berbagai pemahaman, dan tidak terbatas pada satu makna.

ii. Jarak perjalanan musafir yang memperbolehkan berbuka bagi orang yang berpuasa dan qashar solat. 

- 4 Burud (sekitar 90 km) menurut Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, kerana hadis Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud RA mengqashar solat dan berbuka pada jarak 4 Burud

- Menurut Mazhab Hanafi jaraknya adalah perjalanan 3 hari (sekitar 82 sampai 85 km) kerana hadis Al-Bukhari yang berbunyi. "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bermusafir sejauh tiga hari tanpa disertai mahram."

Daripada kedua contoh di atas, jelas sekali bahawa pengambilan kesimpulan dari hadits di atas bersifat zhanni (hipotesis).

Manakala contoh bahagian (2) adalah:

Kes isteri bagi orang yang hilang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati:

Ijtihad Mazhab Hanafi dan Syafi’i putuskan bahawa wanita itu menunggu sehingga orang-orang yang sebaya dengan suaminya itu mati, sehingga dapat disimpulkan bahawa suaminya sudah mati. Ketika itu baru diputuskan berakhirnya status suami isteri, dan boleh menikah dengan orang lain. 

Dalilnya adalah, orang yang hilang itu asalnya dalam keadaan hidup. Secara prinsipnya dia masih hidup sehingga wujud bukti kematiannya. Ini adalah dalil ijtihadi yang bersifat zhanni

Sedangkan dalam ijtihad Mazhab Maliki, diputuskan berakhirnya status suami isteri dengan suami yang hilang, sesuai dengan permintaan isteri setelah berlalu masa 4 tahun hilang dalam keadaan damai (bukan perang) dan satu tahun dalam keadaan perang. 

Dalilnya adalah menjaga maslahah isteri dan mencegah hal-hal buruk baginya, menghindari kerugian yang timbul dengan mempertahankannya dalam keadaan tergantung. Hal ini juga bersifat ijtihadi dan zhanni.

Wallahu a'lam. Begitulah secara ringkasnya pengenalan tentang Fiqh dan kaedah memahaminya.

Di entri akan datang, kita akan berbincang pula tentang Sejarah Perkembangan Fiqh, insyaAllah!
Taisir Fiqh al-'Ibadat, Syeikh Faysal Mawlawi

No comments: